สมัครสมาชิก

โครงการผู้เช่าดี
ส่งต่อผู้เช่าดีให้เพื่อน

"สมัครสมาชิก"

 
แนบเอกสาร/รูปถ่าย (ไม่เกิน 4MB) :
"เงื่อนไขและข้อตกลง"

เนื่องจากระบบ "ผู้เช่าดี" ได้รับเงินทุนเริ่มต้น บริจาคจากผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าโดยรวม ดังนั้นระบบนี้จะยังคงอยู่รอดต่อไปได้ และยังประโยชน์ต่อผู้ประกอบการฯ โดยรวมได้ ต้องเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการทุกท่านให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลให้คะแนนผู้เช่าที่แจ้งย้ายออก เข้าสู่ระบบ

หากระบบมีข้อมูลน้อย ผู้ประกอบการก็จะไม่เห็นประโยชน์ และอาจเลิกใช้งานไปในที่สุด ซึ่งทางผู้บริจาคทุนยินดีน้อมรับความล้มเหลวของโครงการไว้เอง แต่หากระบบนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต ผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้ประโยชน์จากระบบ อาจต้องช่วยๆกันให้การสนับสนุนทุนดำเนินการ (อาจเรียกเก็บค่าบริการรายปี และแรกเข้า) เพื่อให้ระบบนี้ยังคงอยู่เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต เงื่อนไขการใช้งานระบบ "ผู้เช่าดี"

  1. 1. สมาชิกต้องมีการบันทึกให้คะแนนผู้เช่า อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือน
  2. 2. สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกท่านอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลของท่าน
  3. 3. ตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2562 เป็นต้นไปสมาชิกต้องให้ส่วนลดค่าเช่าเดือนแรก ไม่น้อยกว่า 10% แก่ผู้เช่าที่ดี ที่ได้คะแนนล่าสุดมากว่า 3.5 คะแนน
  4. 4. สมาชิกต้องยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีสมาชิกท่านอื่นติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน
  5. 5. สมาชิกจะไม่ใช้ระบบ "ผู้เช่าดี" ไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าใดๆ นอกเหนือไปกว่าการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับผู้เช่าเท่านั้น สมาชิกที่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขหลักในการใช้งาน ระบบอาจระงับการให้บริการท่านชั่วคราว และอาจยกเลิกบัญชีของท่านหากพบว่าท่านปฎิเสธการให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าที่ดี หรือนำระบบไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลง

   กลับ© 2020 Apartment Network Thailand   V. 0.0.18.11.06.1